Курс за електроинсталатери

Електроинсталатерите  инсталираат светилки, приклучоци, прекинувачи и ѕидни кутии, користејќи рачни алатки. Тие инсталира нови осигурувачи, електрични кабли или извори на енергија по потреба. Исто така ги лоцираат или ги отстрануваат дефектите на колото, како што се разнесени осигурувачи или дефектни транзистори. Електроинсталаторот проверува и тестира електрични системи преку опрема за лоцирање и дијагностицирање на дефекти, со користење на визуелни инспекции, уреди за тестирање и компјутерски софтвер.

Електроинсталатерите работат по спецификации на шеми и производители кои обезбедуваат врски и  упатства за тоа како да ги лоцираат проблемите. Тие вршат поправки или реконструкции на опрема, како што се генератори, дистрибутерите или контролите на вратите, со помош на алатки на електричар. Тој исто така може да ги спои жиците со ножеви или клешти за сечење, изведува приклучоци за лемење со светилки.

Оние што ќе се одлучат за ова занимање мораат да имаат добри комуникациски вештини за да се соочат со клиентите и да ја утврдат природата на дефектот на опремата. Потоа, електроинсталаторот ја проценува цената на поправките врз основа на деловите и работните барања. Тој мора да води евиденција на опрема со цел да му помогне на клиентот. Овој курс ќе Ви помогне за да се вклучите во едно од најбараните занимања во светот, и притоа да станете еден од НАЈДОБРИТЕ! Ние Ви ја нудиме целата наша професионалност за да ви ја дадеме соодветната обука што ќе Ви го смени погледот кон светот!

ЦЕЛТА Е ВАША, НАПРАВЕТЕ ГО ПРВИОТ ЧЕКОР!

Електроинсталатерот мора да има познавање на машините и алатите, вклучувајќи го и нивниот дизајн, употреба, поправка и одржување. Ова е потребно за да ги завршат нивните работни функции. Мора да има познавање на процесори, чипови, електронска опрема и компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи апликации и програмирање. Тој мора да има темелно познавање на компјутерот и неговите внатрешни работи. Ова ги вклучува принципите, техниките, процедурите и опремата за проектирање и производство на разни стоки и услуги. Со поседувањето на овие вештини тој ќе може да ги поправа машините или системите со помош на потребните алатки. Исто така, потребно е да бидат во можност да инсталираат опрема, машини, жици или програми за да ги задоволат спецификациите. Тоа носи потреба електроинсталатерот да има целосна база на знаења за секое парче електрична опрема на која работи. Ова ќе му овозможи да го избере типот на алатки и опрема потребни за извршување на задачата. Често тој мора да биде во можност да користи математика за да ги реши проблемите поврзани со опремата што планира да ја поправи или замени.

Опис на програмата

 • Видови електрични приклучоци (надземни, подземни);
 • Разводни табли и ормари;
 • Запознавање со водови за напојување;
 • Запознавање со заземјување;
 • Запознавање со електротехники прописи и стандарди;
 • Запознавање со електричен материјал и прибор (спроводници, кабли, обележувачи, инсталациски цевки, прибор и тн.).

 

По завршување на обуката кандидатите се способни да:

 • Чита едноставни електрични шеми, проекти и опис на работите од областа на занимањето;
 • Утврдува работни чекори, средства и методи на работа;
 • Примање и проучување на работна и техничка документација, подготовка на алат и прибор за работа;
 • Да разликува различни видови на изолирани кабли според пресек и број на жиците, во зависност од потребите;
 • Правилно и во согласност со прописите да поставува електрични кабли и истите да ги припреми за поврзување;
 • Поставува и изведува електрични врски во спратна табла со осигурувачи;
 • Да ги познава електричните симболи и истите да ги применува во електричните шеми;
 • Поврзување на различни типови на инсталациони прекинувачи, приклучници, светлечки тела и друго во електрична инсталација;
 • Изработува еднофазна и трофазна инсталација спрема зададена еднополна шема;
 • Да врши мерење на електрични големи, напон, струја, отпор, моќност;
 • Да применува заштитни средства при работа и инсталирање на електрична инсталација;
 • Пуштање во работа на електрична инсталација и испитување исправност и фунционалност на електричната инсталација.

За кого е наменетa обуката? 

 • За лица кои би сакале да работат во рамките на некоја компанија како електоинсталатери;
 • За сите оние кои сакаат да се преквалификуваат за подобро и поисплатливо занимање;
 • За фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени;
 • За вработени кои сакаат да стекнат дополнително знаење и да напредуваат во кариерата;.

Информации

 • Времетраењето на програмата: 3 месеци по договор според утврдена динамика.
 • Почеток на обуката:  Веднаш по формирање на група.
 • Каде: Во просториите на  Тренинг центар ЦЕС.
 • РЕДОВНА ЦЕНА НА КУРСОТ 39.000,00 денари со можност за плаќање на 3-4  рати

ДОЈДЕТЕ И УВЕРЕТЕ СЕ ЗАШТО СМЕ НАЈДОБРИ
 

 

Зошто во Тренинг Центар ЦЕС?

 • Затоа што ние  Ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно , затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи кои ви се на располагање и после завршување на обуката за сите прашања и проблеми  и сте со постојан надзор за совет, проверка, корекција и насока на правилна работа;
 • Затоа што Тренинг Центар ЦЕС исто така помага при вработување  на кандидатите коишто ја завршиле обуката и директно посредува помеѓу ученикот и работодавачот бесплатно;
 • Затоа што добивате ваучер од 20% за сите останати обуки кои ги држиме;
 • Попусти 20%; 30%; 40% за пакет обуки.

Електротехничка струка