• Грижата за старите лица претставува исполнување на посебните потреби и барања кои се единстваени за оние на кои им се потребни. Овој широк поим ги...
CES © 2020